کاسبی

گاوآهن تک خیش

  • گاوآهن تک خیش:

جهت ایجاد شیار یکطرفه در زمین های کشاورزی می توان با قرار دادن آن بجای اهرم کنترل عمق شخم از این وسیله استفاده نمود.