کاسبی

شیار باز کن تنظیمی

شیار باز کن تنظیمی

  • شیار باز کن تنظیمی:

شیار باز کن تنظیمی به جای اهرم کنترل عمق شخم نصب می گردد و کارایی آن جهت ایجاد شیار در زمین های کشاورزی می باشد همچنین شیار باز کن تنظیمی قابلیت تنظیم عرض کار (شیار) را دارد.