کاسبی

شیار بازکن ثابت

  • شیار بازکن ثابت:

با اتصال این قطعه به اهرم کنترل عمق شخم می توان از آن جهت ایجاد شیار در زمین های کشاورزی شیاری با اندازه یکسان استفاده نمود.