کاسبی

دروگر استوانه ای

  • دروگر استوانه ای:

جهت درو کردن انواع علوفه، یونجه و نظایر آن می توان از این دستگاه استفاده نمود. این دستگاه به صورت مستقیم به شفت خروجی PTO نصب می شود سپس در این حالت می بایست فرمان ۱۸۰ درجه چرخانده شود و از دنده عقب کولتیواتور جهت حرکت استفاده نمود. یادآوری می شود برای استفاده از این دستگاه می بایست چرخ های کولتیواتور دیزلی ۸-۴۰۰ باشند.